ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:km:Days of the week

ពីWiktionary
ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជី of terms ដែលទាក់ទងនឹង {{{2}}} ។[[{{fullurl:Template:topic_cat_description/{{{2}}}|action=edit&preload=Template:topic_cat_description/default}} edit description]][[{{fullurl:Template:topic_cat_parents/{{{2}}}|action=edit&preload=Template:topic_cat_parents/preload}} edit parents]]

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "km:Days of the week"

ទំព័រចំនួន៦ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៦ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។