ថ្ងៃសៅរ៏

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

  • (ថ្ងៃទាំង៧នៃសប្តាហ៍):

បកប្រែ[កែប្រែ]

  • {{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}: Saturday