ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
t̥ʰṅaib̥rhs̥pti̊
សទ្ទតា ថ្ងៃ ព្រ-ហ៊ាស់
t̥ʰṅai b̥r-h′ās´
ឡាតាំងយានកម្ម thngay prɔhŏəh
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰŋaj ˈprɔhŏəh/


នាម

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

មើលផងដែរ

បកប្រែ