ថ្ងៃអាទិត្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ថ្ងៃអាទិត្យចណ្ណភាគដី

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បកប្រែ[កែប្រែ]