ថ្ងៃអាទិត្យ

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ថ្ងៃអាទិត្យ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

  • (ថ្ងៃទាំង៧នៃសប្តាហ៍):

បកប្រែ[កែប្រែ]