ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:១៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. សក្ខរា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 2. អាជ្ញាករ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 3. រំអែង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 4. អ៊ឹះ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 5. ជួរផ្អាវ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 6. អសទិសទាន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 7. អូរឡេង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 8. ជាធាជ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 9. ល្អាន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 10. ប៉ប្រិល‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 11. ថុច!‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 12. អញ្ញត្រ​សព្ទ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 13. នរណា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 14. លោលុប‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 15. បន្ទច់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 16. បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 17. ត្រអេក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 18. អម្ភោទ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 19. Schistura sigillata‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 20. វែក​ចំហៀង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 21. អង្គជ្រូក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 22. ធរណី​ទ្វារ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 23. ភ្លាស‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 24. តាមសីមា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 25. រហេវរហាវ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 26. អបរ​កាល‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 27. Pangasianodon hypophthalmus‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 28. វិវរដ្ឋាន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 29. សៃលឺទៃយ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 30. ត្រពាំងភូមិ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 31. ភើជូរ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 32. ឆែត‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 33. រនោល‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 34. Kadu‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 35. រយ៉ាផ្កាម្ទេស‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 36. សម្កក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 37. ព្រះ​ស្ដែង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 38. រង់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 39. បុរីរម្យ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 40. ប្របេរ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 41. បានទៀត‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 42. ទ្រារស‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 43. អន្ទង់អង្កាម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 44. ចៃរ៉ា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 45. ព្រាបកោះ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 46. ត្នោតជួរ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 47. United Nations Transitional Authority‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 48. ប្រកាប់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 49. បវរនិវេស‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 50. ពពេច‏‎ (១ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)