ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០១:១៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

Updates for this page are running twice a month.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. វាំងខាងត្បូង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 2. ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 3. តាអូក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 4. ច្រឡេះ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 5. bird‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 6. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 7. ស្រែស្ដេច‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 8. តាប្រុយ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 9. bailleur de fonds‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 10. រឃឹករឃុក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 11. អំបុក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 12. វនា --‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 13. ចំបក់ថ្ម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 14. lifestyle‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 15. គ.ជ.វ.ស.‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 16. ល្មុតសេដា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 17. Adrianichthyidae‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 18. ទាយវិភាគ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 19. ចេប​ៗ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 20. 腹子‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 21. អូរធ្នង់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 22. ស្ម៊ោកគ្រោក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 23. +ssRNA‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 24. กาบัง‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 25. ទទីទទ័រ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 26. ឌីផេរ៉ង់ស្យែល‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 27. សិង្ឃាដ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 28. arrêtoir‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 29. sister language‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 30. apophyse‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 31. លេខា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 32. សាបតេយ្យ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 33. មេត្តា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 34. cotton‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 35. ខ្ជីខ្ជា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 36. royal arms‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 37. អាឡាហណដ្ឋាន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 38. Engraulidae‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 39. ampoule à baionnette‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 40. លាចឈូក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 41. ពហូសក្តិ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 42. ការក្លូន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 43. clause‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 44. ក្សត្របុរៈ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 45. ត្រើយបឹង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 46. ដីឥដ្ឋ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 47. បង្ហើយហួស‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 48. សម​ភាព‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 49. មារគា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 50. ភ្រូណ‏‎ (១ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)