ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:២៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. captain‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. Cantonese‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. កុប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. រៀល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. 4rums‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. programming language‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. tyrant‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. ឆៃប៉ូវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. みらい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. Jacquard loom‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. ខ្មៅ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. algorithm‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. Adjarians‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. anthropology‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. digit‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. ǣ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កើ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. កន្ទូតអូង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. assistive‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. ទន្តជ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. Main Page‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. កំពីកកំពក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. កន្ធិងកន្ធាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. ក្រពេញអង់ដូគ្រីន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. Aôut‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. specification‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. កំលុង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. がいじん‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. Mongolian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. ពាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. កន្ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. ឃ្លោង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. កិលេស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. structured exception handling‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. អាវ៉ូកាត៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. Northern Sami‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. កាយឫទ្ធិ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. តើ អេដស៍ ជា ជំងឺ ដូច ម្ដេច?‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. Hawaiian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. magnificat‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. កោសិកាផូលីគុល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. ដង្កូវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. Charles de Gaulle‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. យោនី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. គណនេយ្យ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. absorb‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. précipiter‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. ការរំលាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. Cyrillic‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)