ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៣០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Aôut‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. កំណារ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. ក្រឡោ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. ចន្រ្ទ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. Mongolian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កម្ពុជរដ្ឋ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. charter‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. Northern Sami‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. កម្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. ក្បេត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. Cantonese‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. televiziona‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. កាលិក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. 4rums‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. あいしょうか‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. 輸送‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. conquest‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កន្ត្រាក់កន្ត្រែង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. កាំភ្លោះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. កំពុង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. freeware‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. កស្យាជីវកម្ម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ផ្លេកបន្ទោរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. វិគីនានុក្រម:អំពី ភាសាចិន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. Adjarians‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. គេ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. ឡាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. cut no ice‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. millennium‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. 就職活動‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. កោសិកាបន្តពូជ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. decree‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. កន្ធែក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. ក្ងុង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. Aramaic‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. Main Page‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. Bangkok‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. Nama‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. absorb‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. embassy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. កម្មដ្ឋាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. កតវេទិនី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. កំប៉ូត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. ភប់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. សម័យ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. ទសសីល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. Okinawan‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. faction‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ស្រះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)