ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:១៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. សម្លាប់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. ជិនស្រី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. ននោងទេស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. ចេញ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. demographic‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កន្ទ្រាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. មេសរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. អធិដ្ឋាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. invasion‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. ត្រែ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. ពួន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. បរិបូរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. ពនិតា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. បឹងរៃត្បូង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. កូនភ្នំ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. Phoenician‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. តាឡាត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. ត្រចៀក​ដំរី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. លោហៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. ពាំងល្វា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. បាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. ចង្អៀត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. កៅឡាក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. digit‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. ស្លែងកោង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. Apache‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. ព្រៃជ្រៅ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. កោគរកា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. ring‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. cohort‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. រកាខ្នុរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. ស្រមើល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. mobilisation‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. ពេជ្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. go on‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. 2-6-0s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. Jacquard loom‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. antitype‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. នាង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ប្រវែង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. ភ្នំត្រែល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ប៉ែតសិប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. ចត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. Egypt‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. សាលាឃុំ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. កំណល់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. taberu‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. ខ្នួច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. ច្រករមៀត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. Ashgabat‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)