ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០១:២២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំនប់ថ្មីអភិវឌ្ឍន៍‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 2. ចំហូវ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 3. yield‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 4. ទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 5. ខ្ពបត្រាច‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 6. ខ្សានចាក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 7. ទួលទំពូងទី២‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 8. ចៅក្រមទទួលបញ្ជា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 9. អង្គរជ័យទី២‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 10. តាណាក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 11. តុល្យ​ភាព‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 12. ត្រៀបត្រា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 13. additional‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 14. ជ្រោយខ្ពស់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 15. Tagaung‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 16. par excellence‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 17. ហ៊ើយ!‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 18. អៃរ៉ា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 19. អកនិដ្ឋា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 20. តងឡងទី៣‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 21. វិហារសួគ៌ជើង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 22. ត្រពាំងស្នួល‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 23. Vĩnh Châu‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 24. ជៅ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 25. Samaragrawira‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 26. ពភ្លន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 27. អនន្តរ --‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 28. ប្រាសាទចារ្យ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 29. រដាច់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 30. ហិតូបត្ថម្ភកៈ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 31. វិទ្យោត‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 32. ព្រៃតាម៉ៅ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 33. ពង្រល‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 34. អណ្ដូងជ្រៃ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 35. ក្អិន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 36. escape‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 37. ប្រមុញ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 38. យ័រ!‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 39. ចុងខ្លុង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 40. របៃរៃ​ដាក់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 41. run out‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 42. វាសនានិយម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 43. ត្រពាំងថ្ងាន់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 44. ព្រើត‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 45. ព្រែកឝ្រីរាជា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 46. ក្រាំងវិច‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 47. សម្ពឹក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 48. ចរិយាសាស្ត្រ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 49. provincial capital‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 50. ស្រែពពាយ‏‎ (១ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)