ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:២៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ប្រាំពីរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. Adjarians‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. កំផ្លឹម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. កន្ត្រាក់កន្ត្រើន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. ក្និកក្នក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កើតទៅជា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. freeware‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. កាំភ្លើងឥតធាក់ថយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. កំពុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. 就職活動‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. charter‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. ឡាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. cut no ice‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. កាតាក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. កែអួក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. Aôut‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. decree‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កាពិផៅ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. ខ្លា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. កន្ធួក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. televiziona‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. យ៉ាវ​ឆាខ្វៃ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. conquest‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. Main Page‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. កៅស៊ូលុប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. Cantonese‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. 4rums‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. ខែ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. Mongolian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. មាន់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. ក្ងុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. កម្ពុជមិត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. keep in mind‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. Northern Sami‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. និយត​មិច្ឆា​ទិដ្ឋិ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. millennium‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. あいしょうか‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. 輸送‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. កថាវត្ថុ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. monopoly‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. あかんぼう‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. ជីតុន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. កំប៉ុល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. ក្ដូនចេស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. Hawaiian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. Akkadian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. broyer‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)