ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:១៧ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. សាកល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. quartz‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. calorimètre‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. telefaonina‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កុះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. កំណៀរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. Coptic‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. militia‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. កម្មន្តរាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. ក្បត់ផែនដី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. ចេះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. ឆ្នាំ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. អាវ៉ូកាត៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. កំប៉ឺត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. nationalism‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. ally‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. ប៉ៅ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. របួស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. 旧世界‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. clear cut‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. みらい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. កន្តុប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. ញី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. តៅហ៊ូ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. fiadiana‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. 11-plus examinations‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. លំពែងស្នែងក្របី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. Min Nan‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. welfare‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. កាកនាសូរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. assistive‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. កំពោង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. 交通事故‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. មីសួ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. あいしょうか‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. កាតំ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. Guernésiais‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. static‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. កុងផាត់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. កំហាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. กาฬสินธุ์‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. ទន្តជ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. legislature‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. Yakut‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. demi-plan‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. បាយ​ម៉ាត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. ស្រះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. កាយវិញ្ញាណ‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)