ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០១:៥១ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ហុកសិប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. phường‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. algebraic expression‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. ឈូក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កោញ្ចនាទ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. ទ្រឹស្ដី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. កំហើច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. conditional operator‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. Aôut‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. welfare‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. Jacquard loom‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. សែសិប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. quận‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. កាយប្បសាទ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. កំដរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. វា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. អរិភាព‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. ក្ដួល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. repatriate‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ការត្រួតត្រា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. Socialist Republic of Vietnam‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. 4rums‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. កម្មន្តរាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. ម្រុម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. half-space‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. ធរណីមាត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. こくせき‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. កតវេទី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. Main Page‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. ទំព័រសាក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. លក្ស្មណៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. campaign‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. សាតាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. object‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. កន្តិល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. Adjarians‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. Mongolian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. ひゃく‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. កាកសំបុត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. កេសរឈ្មោល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. Northern Sami‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. ប៉ូលិស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. trillion‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. កន្ទាំងហែ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. typing‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. កំរើប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. keep off‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)