ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០១:៥៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. aijin‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. ពាយុគុល្ម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. សួស្ដី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. កាយសុខ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. ដង្កូវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. tyrant‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. cut no ice‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. កំប៉ុល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. せかい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. កួយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. Bélarus‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. ជន្លេន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. declarative form‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. កម្មវិបាក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. Amharic‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. Grèce‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. កតវេទិនី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. atarashii‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. Ojibwe‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. cargo‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. ឧស្សាហនិស្សារណកម្ម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. Hello World!‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. សង្ឃ័រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. គល់រាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. duel‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. កំលុង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. structured exception handling‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. កោណ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. Athens‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. principality‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. ​ធម៌‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. Lima‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. កិកកុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. 3D ultrasounds‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. ឧត្បល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. Croatie‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. ក្ងក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. abacus‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. taberu‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. រយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. 45's‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ទិស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. កាប៊ុល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. ចិតសិប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. component‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. កំដរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. Belize‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. ពនិតា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. Tallinn‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)