រដ្ឋាភិបាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ) government, gouvernement អង្គការចាត់តាំងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋមួយ ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ និង គ្រប់គ្រងកិច្ចការនានារបស់រដ្ឋ។ រដ្ឋាភិបាល គឺជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋ គ្មានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈបដិវត្តន៍ រដ្ឋប្រហារ ការបោះឆ្នោត និង វិធីផ្សេងៗ ខាងផ្លូវច្បាប់។ ឧ.: ចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ប្រកបដោយជោគជ័យថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។