សាកលវិទ្យាល័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

មូលសព្ទ

សាកល- +‎ វិទ្យាល័យ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ សាកលវិទ្យាល័យ
sāklvid̥yāl˘y
សទ្ទតា សា-កល់-វិ-ទ្យា-ល៉័យ
sā-kl´-vi-d̥yā-l″˘y
ឡាតាំងយានកម្ម saakɑlvityiəlay
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /saːkɑlβ̞itʰjiəlaj/


នាម

សាកលវិទ្យាល័យ

  1. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ជាប្រជុំនៃមហាវិទ្យាល័យដែលមានវត្ថុបំណងផ្ដល់នូវការអប់រំខាងសិក្សាធិការ និងវិជ្ជាជីវៈចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ នូវមុខជំនាញមួយចំនួន។

បំណកប្រែ