សូម

ពីWiktionary
មើលផងដែរ ៖ សម, សឹម, ស្មើ, សើម, ស្មៅ, ស្មា, និង សៀម

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

ពី ខ្មែរបុរាណ-អង្គរ svaṃ ~ svam

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា សូម
ឡាតាំងយានកម្ម soum
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /soum/


កិរិយាសព្ទ

សូម

  1. ( កិ. ) បញ្ចេញ​វាចា​ឬ​សម្ដែង​អាការ​ឲ្យ​គេ​ឲ្យ​អ្វី​ៗ​ដែល​ខ្លួន​ត្រូវ​ការ : សូម​ទាន, សូម​ប្រាក់, សូម​ពរ (ព. សា. សុំ) ។ ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​នាំ​មុខ​ឬ​ជា​ជំនួយ​កិរិយា​សព្ទ​មាន​អាការ​ជា​កិរិយានុគ្រោះ ឬ​ប្រើ​ជា​ជំនួយ​តាម​សព្ទ​ក៏​បាន ដោយ​សេចក្ដី​អង្វរ ឬ​ដោយ​សេចក្ដី​គោរព, ដោយ​សេចក្ដី​គួរ​សម (តាម​ថ្នាក់​បុគ្គល) : សូម​ព្រះ​តេជះ​តម្កល់​លើ​ត្បូង; សូម​ព្រះ​រាជ​ទាន...; សូម​ទ្រង់...; សូម​ទ្រង់​ជ្រាប; សូម​ទ្រង់​ព្រះ​មេត្តា​ប្រោស...; សូម​ទ្រង់​មេត្តា​ប្រោស...; សូម​ទាន...; សូម​ទាន​ជ្រាប; សូម​ជ្រាប; សូម​ប្របាទ​ម្ចាស់...; សូម​ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ...; សូម​លោក...; សូម​នាយ...; សូម​អ្នក...; សូម​ឱកាស !; សូម​កុំ...; សូម​ឲ្យ ... ។ល។