សើម

ពីWiktionary
មើលផងដែរ ៖ ស្មើ, ស្មៅ, ស្មា, សម, សៀម, សឹម, និង សូម

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

ពី បុព្វមន-ខ្មែរ *səm()(-s)

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា សើម
ឡាតាំងយានកម្ម saəm
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /saəm/


គុណនាម

សើម

  1. ( គុ. ) ដែល​ដាប​ជ្រាប​ដោយ​ទឹក, ដែល​ទទឹក​បន្តិច​ៗ : ដី​សើម, សំពត់​សើម ។ សើម​គគុល សើម​ជោរ​ទឹក, សើម​ខ្លាំង ។ សើម​រលរ សើម​ឡើង​រលើប, សើម​រលោង ។ សើម​ល្អៀច សើម​ប៉ប្តៀច ។ល។