ស្មើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ប៉ុន​គ្នា, ត្រូវ​គ្នា, មិន​លើស​មិន​ខ្វះ​ពី​គ្នា; រាប​ដូច​គ្នា (យ៉ាង​ផ្ទៃ​ស្គរ); ដែល​ជា​កណ្ដាល​មិន​លម្អៀង​ទៅ​រក​ខាង​ណា : ទម្ងន់​ស្មើ​គ្នា, កម្លាំង​ស្មើ​គ្នា; តាំង​ចិត្ត​ស្មើ, រាប់​អាន​ស្មើ ។ ស្មើ​ភាគ ភាគ​ប៉ុន​គ្នា ។ ស្មើ​ភាព ភាព​ស្មើ​គ្នា ។ ស្មើ​មុខ មាន​មុខ​ការ​និង​អំណាច​ដូច​គ្នា ។ ស្មើ​ដោយ និ. ប្រាកដ​ដោយ, ស្មើ​នឹង, ដូច​ជា ។ ស្មើ​នឹង និ. ដូច​គ្នា​នឹង ។ ស្មើ​ហើយ ! អស់​ហើយ ! (ព. គ.) ។ គ្នា​ស្មើ គុ. ដែល​មាន​ភាព​ស្មើ​គ្នា : មនុស្ស​គ្នា​ស្មើ ។ល។