ហេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ក្តៅ​រហេងរហាង, ក្តៅ​ខ្លាំង (ដោយ​កម្តៅ​ថ្ងៃ) : ធ្វើ​ការ​កណ្តាល​ថ្ងៃ​ក្តៅ​ហេង ។

ចិ. ( គុ. ) ដែល​ចម្រើន, ឡើង​ដៃ, មាន​លាភ, មាន​ចំណេញ, សម​ប្រកប; មាន​ជោគ : ត្រូវ​លើ​ថ្ងៃ​ហេង ត្រូវ​លើ​ថ្ងៃ​មាន​លាភ, មាន​ចំណេញ ។ ព. ផ្ទ. ស៊យ ។