អកម្ម​កិរិយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈក័ម-ម៉ៈកិ-រ៉ិយ៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (អកម៌ក្រិយា) កិរិយា​សព្ទ​ដែល​កាល​ណា​និយាយ​មិន​បាច់​ដាក់​អំពើ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​មក​ផង​ទេ, ដូច​ជា ដេក, ដួល, ឈរ, អង្គុយ ជាដើម : ដេក​លើ​គ្រែ, ដួល​លើ​ផែន​ដី, ឈរ​លើ​រាន​ហាល, អង្គុយ​ក្នុង​បន្ទប់; ហៅ អកម្ម​ធាតុ ក៏​បាន (ព. វ.) ។ ព. ផ្ទ. សកម្ម​កិរិយា, សកម្ម​ធាតុ ។