ពីWiktionary

បន្ទេរភាសា[កែប្រែ]

ចិន[កែប្រែ]

អក្សរឆ្លាក់[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. ស្រូវ
  2. អង្ករ
  3. បាយ
  4. ធញ្ញជាតិ។
  5. (ភាគច្រើនកន្តាំង) ទំរង់កាត់នៃ 米粉 (គុយទាវ)។
    ឧ: 星洲炒 ― Xīngzhōu chǎoគុយទាវបែបសិង្ហបុរី
នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

  1. ត្រកូល មី

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចិន 米突

នាម[កែប្រែ]

  1. ទំរង់កាត់នៃ 米突,

ឯកសារយោង[កែប្រែ]