កក្ខល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំលេង។

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កក្ខល
kk̥kʰl
សទ្ទតា ក័ក-ខ័ល-ឡៈ
k˘k-kʰ˘l-ḷ`
ឡាតាំងយានកម្ម kakkhallaʼ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔkʰallaʔ/


និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីពាក្យ បាលី kakkhala, ធៀបនឹងភាសាសំស្ក្រឹតខ្មែរ កក្ខដ (‘‘कक्खट’’)។

គុណនាម

កក្ខល

  1. របឹង រឹងរូស អាក្រក់ រឹង = កឋិន[១]

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់

បាលី

និរុត្តិសាស្ត្រ

កក្ខ +‎ អល

គុណនាម

កក្ខល (kakkhala)

  1. កក្ខល