កញ្ឆាត់

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ឆាត់

  1. លោតដោយ​ស្នៀតផ្សេងៗ។
    លោត​កញ្ឆាត់
    វាយកញ្ឆាត់...។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ឆាត់

  1. សកម្មភាពលោតដោយស្នៀតផ្សេងៗ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. [១]
  3. Online Dictionary