កថាវត្ថុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់-ថា-វ័ត-ថុ[kaʔtʰaa-voattʰoʔ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kathā (កថា)+vatthu (វត្ថុ)> kathāvatthu (កថាវត្ថុ) ។

នាម[កែប្រែ]

កថាវត្ថុ

  1. រឿង​និទាន​ដែល​គួរ​និយាយ គួរ​ថ្លែង
  2. ឈ្មោះ​គម្ពីរ អភិ​ធម្ម​ទី ៥ ក្នុង​គម្គីរ​ទាំង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

(គម្ពីរនៃអភិធម្មបិដក): ធម្មសង្គណី វិភង្គប្បករណ៍ ធាតុកថា បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍ មហាបដ្ឋាន

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត