កន្តើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តើយ[kɑntaəy]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ តើយ>ត+ើ+យ>ក+ន+្ត+ើ+យ> កន្តើយ ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្តើយ

  1. ជើយ, ព្រងើយ, មិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​នឹង​ធុរៈ​អ្វី ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កន្តើយ

  1. ដោយជើយ, ដោយព្រងើយ, ដោយមិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​នឹង​ធុរៈ​អ្វី ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត