ក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ក្រំ សំ. ( ន. ) លំដាប់; ក្បួន, បែប, ពួក, ប៉ែក : ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ, ក្រម​រដ្ឋប្បវេណី

ក្រំ ( ន. ) ងារ​ក្នុង​តំណែង​រាជការ​ឃុំ​ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម, ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ “ក្រម​ការ” (ម. ព. នោះ) ។