ចចាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ខៀវ​ខាង​ខ្នង ខាង​ក្បាល ឯ​ខាង​ពោះ​ក្រហម ក្បាល​ធំ​ចំពុះ​ក្រហម បរិភោគ​ត្រី​ជា​អាហារ ជា​សត្វ​ដេញ​ធ្នាក់ : ចចាត​ធ្នាក់, ទាក់​ចចាត, ហ្ម​ចចាត ។