ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ២ ក្នុង​វគ្គ​ទី ៣ ជា​មុទ្ធជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ក្នុង​ក្បាល គឺ​មាន​សំឡេង​លាន់​ឮ​ទៅ​ខាង​ក្បាល ផ្សេង​ពី​សំឡេង ថ ទន្តជៈ ដែល​ឮ​សូរ​ចេញ​ត្រង់​ប្រទល់​ធ្មេញ, សំ. បា. ថា ដ្ហៈ ឬ ត្ហ៎ៈ សូរ​ជា​មុទ្ធជៈ, ផ្សេង​គ្នា​ពី ត្ហៈ ទន្តជៈ, ជា​ធនិត​អឃោសៈ, ខាង សំ. បា. អ. ថ. ដៈ ដ្ហៈ ឬ ត៎ៈ ត្ហ៎ៈ (បើក​មាត់​រលាស់​ចុង​អណ្ដាត​ទៅ​ខាង​លើ, កុំ​ឲ្យ​ដូច តៈ ត្ហៈ ដែល​រលាស់​ចុង​អណ្ដាត​ឲ្យ​រៈ​ត្រង់​ប្រទល់​ធ្មេញ) ។ ប៉ុន្ដែ​ខាង​ភាសា​ខ្មែរ​យើង អាន ឮ ឋ ថ ដូច​ជា​គ្នា ។