ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
U+178B, ឋ
KHMER LETTER TTHA

[U+178A]
Khmer
[U+178C]


ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ṭʰ
ឡាតាំងយានកម្ម thɑɑ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰɑː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀞, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ Pallava Ttha.svg ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ឋ)

  1. (ពួក "អ", កម្រប្រើ) ព្យញ្ជនៈ​តួទី ១២ វគ្គទីបី ជាគូនឹងព្យញ្ជនៈ
    វគ្គ-ដ (ទន្តមូលជៈ) •

ទម្រង់ដទៃ

  • (អក្សរប្រាយ) ⣀⣴