ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ១ ក្នុង​វគ្គ​ទី ៣ ជា​មុទ្ធជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ក្នុង​ក្បាល ។ សំ. បា. ត៎ៈ; បែប​ខ្មែរ ដៈ ឬ ត៎ៈ ។

យ. ទី​ចម្លង, កំពង់​ចម្លង : កំពង់​ដ ។ ទូក​សម្រាប់​ចម្លង​នៅ​កំពង់​នោះ​ក៏​ហៅ ដ ដែរ : ទូក​ដ ។ល។