ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
U+178D, ឍ
KHMER LETTER TTHO

[U+178C]
Khmer
[U+178E]


ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ḍʰ
ឡាតាំងយានកម្ម thɔɔ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰɔː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀠, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ Pallava Ddha.svg ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ឍ)

  1. (ពួក "អ៊", កម្រប្រើ) ព្យញ្ជនៈ​តួទី ១៤ វគ្គទីបី ជាគូនឹងព្យញ្ជនៈ
    វគ្គ-ដ (ទន្តមូលជៈ) •

ទម្រង់ដទៃ

  • (អក្សរប្រាយ) ⠴⠾