ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

U+178C, ឌ
KHMER LETTER DO

[U+178B]
Khmer
[U+178D]


ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ឡាតាំងយានកម្ម dɔɔ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɗɔː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀟, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ឌ)

  1. (ពួក "អ៊", កម្រប្រើ) ព្យញ្ជនៈ​តួទី ១៣ វគ្គទីបី ជាគូនឹងព្យញ្ជនៈ
    វគ្គ-ដ (ទន្តមូលជៈ) •

ទម្រង់ដទៃ

  • (អក្សរប្រាយ) ⠠⠙