កញ្ជ្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រម

  1. ដែល​មិន​អង់អាច ឬ ដែល​មាន​កិរិយាបែប​ជា​អ្នកខ្លាចគេ
  2. (ពាក្យទ្រគោះ) ដែលមានឫកអន់ញ៉បខ្លាចគេ។
    មនុស្ស​កញ្ជ្រម, ឫកកញ្ជ្រម

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. Online Dictionary