គុណនាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ភាសាវិទ្យា) adjective, adjectif ពាក្យអាស្រ័យនឹងនាម ហើយជាធាតុនៃកន្សោមនាម។ គេចែកគុណនាមជាពីរក្រុម : -គុណនាមប្រក្រតី, -គុណនាមកំណត់។ គុណនាមប្រក្រតីមានតែមួយប្រភេទទេ ប៉ុន្តែគុណនាមកំណត់មានច្រើនប្រភេទគឺ : -គុណនាមចង្អុល, -គុណនាមចំនួន (សំខ្យាសព្ទ), -គុណនាមមិនច្បាស់, ...។ ពាក្យ ខ្ពស់, ធំ, នេះ, នោះ, ពីរ, បី, ទាំងឡាយ, នានា ... ជាគុណនាម។