គុណនាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ គុណនាម
សទ្ទតា គុ-ណៈ-នាម
ឡាតាំងយានកម្ម kunaʼniəm
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kunaʔniəm/


នាម

គុណនាម

(ភាសាវិទ្យា) adjective, adjectif ពាក្យអាស្រ័យនឹងនាម ហើយជាធាតុនៃកន្សោមនាម។ គេចែកគុណនាមជាពីរក្រុម : -គុណនាមប្រក្រតី, -គុណនាមកំណត់។ គុណនាមប្រក្រតីមានតែមួយប្រភេទទេ ប៉ុន្តែគុណនាមកំណត់មានច្រើនប្រភេទគឺ : -គុណនាមចង្អុល, -គុណនាមចំនួន (សំខ្យាសព្ទ), -គុណនាមមិនច្បាស់, -គុណនាមកមសិទ្ឋ, -គុណនាមសំណួរ។ ពាក្យ ខ្ពស់, ធំ, នេះ, នោះ, ពីរ, បី, ទាំងឡាយ, នានា ... ជាគុណនាម។