ឈ្នាប់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(វេយ្យាករណ៍) conjunction បញ្ញត្តិនេះក៏ត្រូវបានគេសម្គាល់ដោយពាក្យផ្សេងៗគ្នាដែរ: - និបាតសព្ទ - សន្ធានសព្ទ - ឈ្នាប់ - ចំណង គណៈកម្មាការភាសាវិទ្យា និង អក្សរសិល្ប៍ បានសម្រេចជ្រើសរើសយកពាក្យ ឈ្នាប់ ហើយកំណត់ន័យដូចតទៅ: ឈ្នាប់ជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងពាក្យ កន្សោមពាក្យទៅនឹងកន្សោមពាក្យ ឬ ល្បះទៅនឹងល្បះ។ ពាក្យ និង, ឬ, ប៉ុន្តែ, ពីព្រោះ, ព្រោះ, បើ, .... ជាឈ្នាប់។ គេចែកឈ្នាប់ជាពីរបែប : ឈ្នាប់ចង និង ឈ្នាប់ឃ្លា។

  1. () និមិត្តសញ្ញាមួយដែលតាងឱ្យផ្នែកដាច់ពីគ្នានៃរូបមួយ និង កំណត់ទីតាំង ដែលត្រូវភ្ជាប់បន្ត។
  2. (គ្រឿងអស្យាណូ) ឧបករណ៍ឬគ្រឿងមួយ ដែលត្រូវបានប្រើភ្ជាប់ផ្នែកអគ្គិសនីពីរឬច្រើនដទៃផ្សេងៗចូលគ្នា (ឧបករណ៍នៅខាងចុងនៃខ្សែ ដែលដោតទៅក្នុងរន្ធឬ ផ្ទៃញែក ក្នុងគោលបំណងភ្ជាប់ឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយទៀត)។