ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ៣ ក្នុង​វគ្គ​ទី ២ ជា​តាលុជៈ មាន​សំឡេង​ក្នុង​ពិតាន គឺ​ត្រង់​ក្រអូម​មាត់ ជា​សិថិល-ឃោសៈ, សំ. បា. អាន​ថា ជៈ ។