ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ៤ ក្នុង​វគ្គ​ទី ២ ជា​តាលុជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ក្នុង​ពិតាន គឺ​ត្រង់​ក្រអូម​មាត់ ។ ជា​ធនិត-ឃោសៈ, ខាង​សំស្ក្រឹត​និង​បាលី​មាន​សំឡេង​ជា ជ្ហៈ ។