ទេសាភិបាល

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) (ទេស “ប្រទេស” + អភិបាល “អ្នក​គ្រប់គ្រង​រក្សា”) មន្ត្រី​អ្នក​រក្សា​ប្រទេស, អ្នក​រក្សា​ខែត្រ (អភិបាល​ខែត្រ) ។