ដោយWiktionary
លំដាប់នៃការសរសេរ
木-order.gif

ភាសាជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា , រ៉ូម៉ាជិ ki)

  1. ដើមឈើ