ពីWiktionary
លំដាប់នៃការសរសេរ

បន្ទេរភាសា[កែប្រែ]

ចិន[កែប្រែ]

អក្សរឆ្លាក់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

 • កុកងឺ អានថា: /មុ/

នាម[កែប្រែ]

 1. ឈើ, ឈើ (ដើម)
 2. មឈូស

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

 1. ត្រង់, មួយៗ

គុណនាម[កែប្រែ]

 1. ឈើ, ទារុម័យ, ធ្វើពីឈើ
 2. គល់ឈើ, គ្មានអារម្មណ៍, រុក្ខជាតិ
 3. ត្រង់
 4. រាប
 5. ខ្ស៊ើកៗ, ស៊ើកៗ
 6. ស្ពឹក

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(hiragana , rōmaji ki)

 1. ឈើ