កញ្ចោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចោត > កញ- + ្ចោត 'ចោត' > កញ្ចោត។ (ផ្នត់ដើម) រឺ ខ្ចោតៗ > ក 'ខ' + -ញ- + ្ចោត > កញ្ចោត។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ចោត

  1. ដែល​ខ្ចក​ដោយ​មាន​ជើង​ចោតម្ខាង​ឬ​ទាំង​ពីរ​ខាង ហើយ​ដើរ​ខ្ចោត​ៗ ជាន់​ដី​ដោយ​ចុង​ជើង កែង​ជើងផុតពី​ដី។
  2. (ពាក្យទ្រគោះ) មនុស្សកញ្ចោត ប្រើសម្រាប់ហៅជាមួយពាក្យអាដើម្បីហៅមនុស្សដោយទ្រគោះ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]