កន្ធែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ធែខ[kɑntʰɛɛkʰ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: កែក ខ្ញែក ចម្លែក ចែក ចំណែក ឆ្នែក ជ្រែក ញែក តំពែក ទំពែក បែក ប៉ែក បំណែក បំបែក ប្រកែក ប្លែក ផ្នែក ព្រែក ភ្ញែក មែក រហែក រែក រំលែក សម្រែក ស្រែក ហែក ឡែក អំរែក

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កន្ធែក

  1. ធ្វើ​ឲ្យ​ញែកឃ្លាត​ពី​គ្នា ។
    កន្ធែក​ជើង​ជាដើម ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្ធែក

  1. ដែល​ញែក​ឃ្លាត​ពី​គ្នា
    ជើង​កន្ធែក, ចិត្ត​កន្ធែក ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត