ពីWiktionary

U+26E2, ⛢
ASTRONOMICAL SYMBOL FOR URANUS

[U+26E1]
Miscellaneous Symbols
[U+26E3]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ផ្កាយភពអ៊ុយរ៉ានុស
  2. (រសសាស្ត្រ) ផ្លាទីនមាសស

សទិសន័យ[កែប្រែ]

[1]:

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·