ពីWiktionary

U+2BD3, ⯓
PLUTO FORM TWO

[U+2BD2]
Miscellaneous Symbols and Arrows
[U+2BD4]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ភពតឿ នព្វគ្រោះ (ភ្លុយតុង, យមៈ)

សទិសន័យ[កែប្រែ]

  1. ,

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·