🝻

ពីWiktionary

🝻U+1F77B, 🝻
<reserved-1F77B>
[មិនទាន់ចាត់ឱ្យ៖ U+1F774–U+1F77A][មិនទាន់ចាត់ឱ្យ៖ U+1F77C–U+1F77F]
← 🝳
[U+1F773]
Alchemical Symbols 🞀 →
[U+1F780]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ភពតឿ ហូមា ("ហ៊ូម៉ា"?)

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·