🝼

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Makemake symbol (fixed width).svg
🝼U+1F77C, 🝼
<reserved-1F77C>
[មិនទាន់ចាត់ឱ្យ៖ U+1F774–U+1F77B][មិនទាន់ចាត់ឱ្យ៖ U+1F77D–U+1F77F]
← 🝳
[U+1F773]
Alchemical Symbols 🞀 →
[U+1F780]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ភពតឿ ម៉ាគីម៉ាគី (ម៉ាកេម៉ាកេ, ម៉េកម៉េក)

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
Sun symbol (fixed width).svg · Mercury symbol (fixed width).svg · Venus symbol (fixed width).svg · Earth symbol (fixed width).svgGlobus cruciger (fixed width).svg · Moon crescent symbol (fixed width).svgMoon decrescent symbol (fixed width).svg · Mars symbol (fixed width).svg · Ceres symbol (fixed width).svg · Pallas symbol (fixed width).svg · Juno symbol (fixed width).svg · Vesta symbol (fixed width).svg · Hygiea symbol (astrological, fixed width).svg · Chiron symbol (fixed width).svg · Jupiter symbol (fixed width).svg · Saturn symbol (fixed width).svg · Uranus symbol (fixed width).svgUranus monogram (fixed width).svg · Neptune symbol (fixed width).svg · Pluto symbol (fixed width).svgPluto monogram (fixed width).svg · Orcus symbol (fixed width).svg · Haumea symbol (fixed width).svg · Quaoar symbol (fixed width).svg · Makemake symbol (fixed width).svg · Gonggong symbol (fixed width).svg · Eris symbol (fixed width).svg · Sedna symbol (fixed width).svg · Comet symbol (fixed width).svg