ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ២ ក្នុង​វគ្គ​ទី ១ ជា​កណ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​ក្នុង​បំពង់​ក ជា​ធនិត-អឃោសៈ, ខាង សំ. បា. មាន​សំឡេង​ជា ក្ហៈ ។

( កិ. )  ចម្អិន​ម្ហូប​ដែល​ហៅ ខ : ខ​ត្រី, ខ​សាច់ ។ 
( ន. )  ត្រី ឬ សាច់​ដែល​ចម្អិន​ដោយ​មាន​គ្រឿង​ផ្សេង​ៗ លាយ​ផ្សំ​ផង, ជា​ម្ហូប​មាន​ទឹក​ទីទៃ​ពី​សម្ល​និង​ត្រី​ស្ងោរ : ត្រី​ខ, ជ្រូក​ខ ។ 
( ន. )  ឈ្មោះ​ដាវ​ដង​វែង មាន​ងៀង​នៅ​ខ្នង : ដាវ​ខ ។ 
( ន. )  ប្រការ, ចំពូក, មាត្រា, បទ, ន័យ, សេចក្ដី​ស្រង់ រួម​ចំនួន​ខ្លី​ៗ : ខ ១, ខ ២, ខ ៣ ។