ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Charon symbol (fixed width).svg
U+2BD5, ⯕
PLUTO FORM FOUR

[U+2BD4]
Miscellaneous Symbols and Arrows
[U+2BD6]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (ហោរាសាស្ត្រ) ភពតឿ នព្វគ្រោះ (ភ្លុយតុង, យមៈ)
  2. (តារាសាស្ត្រ) ព្រះច័ន្ទ ខារ៉ុន (ខរន?) របស់ នព្វគ្រោះ

សទិសន័យ[កែប្រែ]

[1]:

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
Sun symbol (fixed width).svg · Mercury symbol (fixed width).svg · Venus symbol (fixed width).svg · Earth symbol (fixed width).svgGlobus cruciger (fixed width).svg · Moon crescent symbol (fixed width).svgMoon decrescent symbol (fixed width).svg · Mars symbol (fixed width).svg · Ceres symbol (fixed width).svg · Pallas symbol (fixed width).svg · Juno symbol (fixed width).svg · Vesta symbol (fixed width).svg · Hygiea symbol (astrological, fixed width).svg · Chiron symbol (fixed width).svg · Jupiter symbol (fixed width).svg · Saturn symbol (fixed width).svg · Uranus symbol (fixed width).svgUranus monogram (fixed width).svg · Neptune symbol (fixed width).svg · Pluto symbol (fixed width).svgPluto monogram (fixed width).svg · Orcus symbol (fixed width).svg · Haumea symbol (fixed width).svg · Quaoar symbol (fixed width).svg · Makemake symbol (fixed width).svg · Gonggong symbol (fixed width).svg · Eris symbol (fixed width).svg · Sedna symbol (fixed width).svg · Comet symbol (fixed width).svg