កសាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចង្ក្រង់

កសាងខ្លួន