អត្ថបទដែលមានតំនភ្ជាប់អន្តរវិគីច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៤:១៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. water‏‎ (១២៤ អន្តរវិគី)
 2. dog‏‎ (១០២ អន្តរវិគី)
 3. cat‏‎ (៩៩ អន្តរវិគី)
 4. a‏‎ (៩៨ អន្តរវិគី)
 5. eye‏‎ (៩៨ អន្តរវិគី)
 6. man‏‎ (៩៥ អន្តរវិគី)
 7. language‏‎ (៩៥ អន្តរវិគី)
 8. tree‏‎ (៩៤ អន្តរវិគី)
 9. year‏‎ (៩២ អន្តរវិគី)
 10. book‏‎ (៩១ អន្តរវិគី)
 11. house‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 12. eau‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 13. one‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 14. agua‏‎ (៨៨ អន្តរវិគី)
 15. hand‏‎ (៨៧ អន្តរវិគី)
 16. star‏‎ (៨៦ អន្តរវិគី)
 17. word‏‎ (៨៤ អន្តរវិគី)
 18. father‏‎ (៨៤ អន្តរវិគី)
 19. mother‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 20. door‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 21. son‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 22. I‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 23. April‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 24. dictionary‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 25. fire‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 26. heart‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 27. e‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 28. English‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 29. ten‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 30. love‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 31. but‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 32. name‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 33. February‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 34. fish‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 35. August‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 36. o‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 37. i‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 38. arm‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 39. and‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 40. to‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 41. air‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 42. January‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 43. do‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 44. in‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 45. flower‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 46. Monday‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 47. computer‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 48. November‏‎ (៧៦ អន្តរវិគី)
 49. bank‏‎ (៧៦ អន្តរវិគី)
 50. Wednesday‏‎ (៧៥ អន្តរវិគី)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)