អត្ថបទដែលមានតំនភ្ជាប់អន្តរវិគីច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:១០ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. water‏‎ (១២៤ អន្តរវិគី)
 2. dog‏‎ (១០២ អន្តរវិគី)
 3. cat‏‎ (៩៩ អន្តរវិគី)
 4. a‏‎ (៩៨ អន្តរវិគី)
 5. eye‏‎ (៩៨ អន្តរវិគី)
 6. man‏‎ (៩៥ អន្តរវិគី)
 7. language‏‎ (៩៥ អន្តរវិគី)
 8. tree‏‎ (៩៤ អន្តរវិគី)
 9. year‏‎ (៩២ អន្តរវិគី)
 10. book‏‎ (៩១ អន្តរវិគី)
 11. one‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 12. house‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 13. eau‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 14. agua‏‎ (៨៨ អន្តរវិគី)
 15. hand‏‎ (៨៧ អន្តរវិគី)
 16. star‏‎ (៨៦ អន្តរវិគី)
 17. father‏‎ (៨៤ អន្តរវិគី)
 18. word‏‎ (៨៤ អន្តរវិគី)
 19. I‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 20. door‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 21. son‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 22. mother‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 23. April‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 24. dictionary‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 25. fire‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 26. heart‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 27. English‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 28. love‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 29. ten‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 30. e‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 31. fish‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 32. name‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 33. February‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 34. but‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 35. August‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 36. o‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 37. i‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 38. and‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 39. air‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 40. arm‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 41. January‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 42. to‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 43. in‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 44. do‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 45. computer‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 46. flower‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 47. Monday‏‎ (៧៧ អន្តរវិគី)
 48. bank‏‎ (៧៦ អន្តរវិគី)
 49. winter‏‎ (៧៦ អន្តរវិគី)
 50. November‏‎ (៧៦ អន្តរវិគី)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)