អត្ថបទដែលមានតំនភ្ជាប់អន្តរវិគីច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:៤៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. water‏‎ (១២៤ អន្តរវិគី)
 2. dog‏‎ (១០២ អន្តរវិគី)
 3. bird‏‎ (១០២ អន្តរវិគី)
 4. cat‏‎ (១០១ អន្តរវិគី)
 5. a‏‎ (៩៩ អន្តរវិគី)
 6. eye‏‎ (៩៩ អន្តរវិគី)
 7. language‏‎ (៩៧ អន្តរវិគី)
 8. tree‏‎ (៩៦ អន្តរវិគី)
 9. man‏‎ (៩៥ អន្តរវិគី)
 10. book‏‎ (៩២ អន្តរវិគី)
 11. year‏‎ (៩២ អន្តរវិគី)
 12. house‏‎ (៩១ អន្តរវិគី)
 13. one‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 14. eau‏‎ (៩០ អន្តរវិគី)
 15. agua‏‎ (៨៨ អន្តរវិគី)
 16. hand‏‎ (៨៧ អន្តរវិគី)
 17. air‏‎ (៨៦ អន្តរវិគី)
 18. star‏‎ (៨៦ អន្តរវិគី)
 19. English‏‎ (៨៦ អន្តរវិគី)
 20. Monday‏‎ (៨៥ អន្តរវិគី)
 21. door‏‎ (៨៥ អន្តរវិគី)
 22. fire‏‎ (៨៥ អន្តរវិគី)
 23. animal‏‎ (៨៥ អន្តរវិគី)
 24. word‏‎ (៨៤ អន្តរវិគី)
 25. fish‏‎ (៨៤ អន្តរវិគី)
 26. father‏‎ (៨៤ អន្តរវិគី)
 27. mother‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 28. I‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 29. son‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 30. and‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 31. April‏‎ (៨៣ អន្តរវិគី)
 32. dictionary‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 33. heart‏‎ (៨២ អន្តរវិគី)
 34. e‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 35. love‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 36. ten‏‎ (៨១ អន្តរវិគី)
 37. yellow‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 38. Wednesday‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 39. February‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 40. but‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 41. name‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 42. in‏‎ (៨០ អន្តរវិគី)
 43. o‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 44. August‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 45. to‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 46. i‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 47. Tuesday‏‎ (៧៩ អន្តរវិគី)
 48. Friday‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 49. January‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)
 50. arm‏‎ (៧៨ អន្តរវិគី)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)