Wiktionary:បរិវត្តអក្សរខ្មែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បរិវត្តអក្សរខ្មែរ[កែប្រែ]

វិគីភីឌា

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ព្យញ្ជនៈ[កែប្រែ]

Consonants Subscript form UNGEGN IPA
្ក
្ខ khâ kʰɑ
្គ
្ឃ khô kʰɔ
្ង ngô ŋɔ
្ច châ
្ឆ chhâ cʰɑ
្ជ chô
្ឈ chhô cʰɔ
្ញ nhô ɲɔ
្ដ ɗɑ
្ឋ thâ tʰɑ
្ឌ ɗɔ
្ឍ thô tʰɔ
្ណ
្ត
្ថ thâ tʰɑ
្ទ
្ធ thô tʰɔ
្ន
្ប ɓɑ
្ផ phâ pʰɑ
្ព
្ភ phô pʰɔ
្ម
្យ
្រ
្ល
្វ
្ឝ shâ -
្ឞ ssô -
្ស
្ហ
្ឡ
្អ ʔɑ
Digraph consonants UN romanization IPA
ហ្គ ɡɑ
ហ្គ៊ ɡɔ
ហ្ន
ប៉
ហ្ម
ហ្ល
ហ្វ fâ, wâ fɑ, wɑ
ហ្វ៊ fô, wô fɔ, wɔ
ហ្ស žâ, zâ ʒɑ, zɑ
ហ្ស៊ žô, zô ʒɔ, zɔ

ស្រៈនិស្ស័យ[កែប្រែ]

Dependent
vowels
Un romanization IPA
a-series o-series a-series o-series
a éa iːə
ĕ ĭ e ɨ
ei i əj ‍
œ̆ ə ɨ
œ əːɨ ɨː
ŏ ŭ o u
o u oːu
  uːə  
aeu eu aːə əː
eua ɨːə
iːə
é eːi
ê aːe ɛː
ai ey aj ɨj
aːo
au ŏu aw ɨw
Diacritics UN romanization IPA
a-series o-series a-series o-series
អុំ om ŭm om um
អំ âm um ɑm um
អាំ ăm ŏâm am oəm
អាំង ăng eăng eəŋ
អះ ăh eăh eəʰ
អុះ ŏh uh
អេះ éh eiʰ
អោះ aŏh uŏh ɑʰ ʊəʰ
អៈ eəʔ

ស្រៈពេញតួ[កែប្រែ]

Independent
vowels
UN romanization IPA
â ʔɑʔ
a ʔa
ĕ ʔe
ei ʔəj
ŏ ʔ
ŭ ʔu
ŏu ʔɨw
rœ̆ ʔrɨ
ʔrɨː
lœ̆ ʔlɨ
ʔlɨː
é ʔeː
ai ʔaj
, aô, aôy ʔaːo
âu ʔaw

Diacritics[កែប្រែ]

Diacritics Name Notes
km| ំ}។} nĭkkôhĕt (និគ្គហិត) niggahita; nasalizes the inherent vowels and some of the dependent vowels, see anusvara, sometimes used to represent [aɲ] in Sanskrit loanwords
 ះ reăhmŭkh (រះមុខ) "shining face"; adds final aspiration to dependent or inherent vowels, usually omitted, corresponds to the visarga diacritic, it maybe included as dependent vowel symbol
 ៈ yŭkôleăkpĭntŭ (យុគលពិន្ទុ) yugalabindu ("pair of dots"); adds final glottalness to dependent or inherent vowels, usually omitted
 ៉ musĕkâtônd (មូសិកទន្ត) mūsikadanta ("mouse teeth"); used to convert some o-series consonants to the a-series
 ៊ reisâpt (ត្រីសព្ទ) trīsabda; used to convert some a-series consonants to the o-series
 ុ kbiĕh kraôm (ក្បៀសក្រោម) also known as bŏkcheung (បុកជើង); used in place when the diacritics treisâpt and musĕkâtônd impede with superscript vowels
 ់ bântăk (បន្តក់) used to shorten some vowels
 ៌ rôbat (របាទ)
répheăk (រេផៈ)
rapāda, repha; behave similarly to the tôndâkhéat, corresponds to the Devanagari diacritic repha, however it lost its original function which was to represent a vocalic r
 ៍ tôndâkhéat (ទណ្ឌឃាដ) daṇḍaghāta; used to render some letters as unpronounced
 ៎ kakâbat (កាកបាទ) kākapāda ("crow's foot"); more a punctuation mark than a diacritic; used in writing to indicate the rising intonation of an exclamation or interjection; often placed on particles such as /na/, /nɑː/, /nɛː/, /vəːj/, and the feminine response /cah/
 ៏ âsda (អស្តា) denotes stressed intonation in some single-consonant words[១]
 ័ sanhyoŭk sannha (សំយោគសញ្ញា) represents a short inherent vowel in Sanskrit and Pali words; usually omitted
 ៑ vĭréam (វិរាម) a mostly obsolete diacritic, corresponds to the virāma
 ្ cheung (ជើង) a.w. coeng; a sign developed for Unicode​ to input subscript consonants, appearance of this sign varies among fonts

References[កែប្រែ]